کتاب های مرجع


کتاب های مورد نیاز برای امتحان کانکور مطابق با نصاب آموزشی وزارت معارف می باشد. این کتاب ها شامل 31 کتاب از صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم می باشد که به 4 بخش (ریاضیات، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و السنه و جیولوژی) تقسیم می شوند. سوالات کانکور همه ساله مطابق با استندرد ها و دورس این کتاب ها می آید.

شما می توانید این کتاب ها را از لینک زیر دریافت کنید.


ریاضیات (بخش اول)


ریاضی دهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم

ریاضی یازدهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم

ریاضی دوازدهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلمعلوم طبیعی (بخش دوم)

1. فزیک


فزیک دهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم

فزیک یازدهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم

فزیک دوازدهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم


2. کیمیا


کیمیا دهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم

کیمیا یازدهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم

کیمیا دوازدهمدانلود کتاب درسی
دانلود کتاب راهنمای معلم
  لینک کمکی

3. بیولوژی


بیولوژی دهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم

بیولوژی یازدهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم

بیولوژی دوازدهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم
  لینک کمکی
علوم اجتماعی (بخش سوم)

1. تاریخ


تاریخ دهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم

تاریخ یازدهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم

تاریخ دوازدهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم


2. جغرافیه


جغرافیه دهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم

جغرافیه یازدهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم

جغرافیه دوازدهمدانلود کتاب درسی
دانلود کتاب راهنمای معلم
  لینک کمکی


3. تعلیم و تربیه اسلامی


تعلیم و تربیه اسلامی دهمکتاب درسی (جعفری)
دانلود کتاب راهنمای معلم
  لینک کمکی

تعلیم و تربیه اسلامی یازدهمکتاب درسی (جعفری)
دانلود کتاب راهنمای معلم
  لینک کمکی

تعلیم و تربیه اسلامی دوازدهمکتاب درسی (جعفری)
دانلود کتاب راهنمای معلم
  لینک کمکی


4. تفسیر شریف


تفسیر شریف دهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم

تفسیر شریف یازدهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم

تفسیر شریف دوازدهمکتاب درسی

کتاب راهنمای معلم
  لینک کمکیالسنه و جیولوژی (بخش چهارم)

1. زبان و ادبیات دری


زبان و ادبیات دری دهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم

زبان و ادبیات دری یازدهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم

زبان و ادبیات دری دوازدهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم
  لینک کمکی


2. پشتو


پشتو دهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم

پشتو یازدهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم

پشتو دوازدهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم
  لینک کمکی


3. جیولوژی


جیولوژی دهمکتاب درسی
کتاب راهنمای معلم
نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ